Belediye Başkanının Yetkileri

Belediye başkanının görevleri 22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Kanunun 17-18. maddesinde yer almaktadır.

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

 

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
 3. Belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
 4. Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
 5. Belediyenin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
 6. Belediyenin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
 7. Yetkili organların kararını almak şartıyla, belediye adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
 8. Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde belediyeyi temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
 9. Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
 10. Gerektiğinde bizzat nikah kıymak.
 11. Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden belediyenin görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
 12. Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek.
 13. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.